Kort over fiskevandet

Nye digitale kort gør det lettere, at hente og udskrive de nyste opdaterede kort

Lystfiskerforeningen af 1926 har digitaliseret kortene over fiskevandene, som nu kan ses gennem Google. Kortene er interaktive, det vil sige, at man ved at klikke på den gule line, som markerer fiskeretten, på p-plads skilte og andre symboler kan få nye oplysninger frem. Kortene kan ses på computer, men også ved fiskevandet på mobiltelefon med browser.

Karup Å

Karup Å er verdensberømt for sit havørredfiskeri. De oprindelige vilde havørreder, der findes der, er blandt verdens aller største havørreder. Åens største, fanget af Christian Plejdrup, vejede ikke mindre end 14,4 kilo.

Skjern Å systemet

Hjemsted for den legendariske og oprindelige vilde Skjern Å-laks. Lystfiskeriet i Skjern Å har en lang og spændende historie. Danmarks største lystfiskerfangede laks, der vejede 26,5 kg blev fanget her af D.C. Dinesen i 1954. Skjern Å-systemet er Danmarks vandrigeste å-system og mange af tilløbene er kendt for deres fine fiskeri, blandt andet Omme Å, Vorgod Å, Holtum Å og Karstoft Å.

Storåen systemet

Storåen var før etableringen af vandkraftværket ved Holstebro en af Danmarks bedste og mest legendariske lakseåer. Den største laks, der nogensinde er fanget i åen blev fanget af Søren Viborg i 1949, den vejede 22 kilo. De seneste år har en intensiv indsats omkring vandpleje, etablering af gydepladser og udsætning af laks betydet, at Storåen nu igen er på vej til at nå fordums højder. Endnu blokerer vandkraftværket dog for fiskenes adgang til gydepladserne længere oppe i åen. Og selv om der findes et omløbsstryg, er det kun omkring 10% af laksene, der passerer det. Når EU’s vandrammedirektiv og påbud om fri passage for fisk og fauna i de danske åer på et tidspunkt opfyldes, har Storåen potentiale til igen at blive en af Danmark absolut bedste lakseåer og et fiskevand i verdensklasse. Lystfiskerforeningen af 1926’s fiskevand ved Storåen ligger imidlertid nedstrøms kraftværket, på et af de aller bedste stykker af åen, der med garanti rummer laks.

Oversigtskort

 

Download foreningens korthæfte: Kort og Godt

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort over zoneindelingen i Skjern Å

De sidste 10 % af storlaksekvotern, særkvoten, skal i 2018 fanges i forlængelse af første tidskvote af storlaks. Kvoten  fanges opstrøms Tarp Bro i Skjern Å, opstrøms jernbanebroen i Vorgod Å og opstrøms Ringvejen ved Borris skydeterræn i Omme Å.

Kort over afgrænsninger for kvotefordelingen
loading