Vedtægter

Foreningens vedtægter:

§ 1

Stk.1. Foreningens navn er Lystfiskerforeningen af 1926.

Stk.2. Foreningen er stiftet i 1926 under navnet  Dansk Sportsfiskerforening og hjemstedet er Skjern.

Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF), Skjern Å Sammenslutningen (SÅS) og Karup Å Sammenslutningen (KÅS).

§ 2 – Formål:

Stk.1. At varetage medlemmernes interesser, herunder at ophjælpe fiskebestanden i de vande, hvor foreningen har interesser i fiskeriet, eventuelt ved indskud af foreningens midler. Endvidere at medvirke til interesse for lystfiskeriets almene og gode udøvelse.

§ 3 – Medlemsforhold:

Stk.1. Enhver uberygtet person kan blive medlem. Indmeldelse sker til et af bestyrelsens medlemmer. Medlemskabet er først gyldigt når kontingentet er betalt. Kommer et medlem i restance i mere end 2 måneder, udmeldes medlemmet automatisk af foreningen.

Stk.2. Hvis en person nægtes optagelse af bestyrelsen, skal den kommende generalforsamling afgøre, om den pågældende kan optages.

Stk.3. Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren inden den 1. december, da vedkommende ellers er pligtiget til at betale kontingent for det følgende år.

Stk.4. Udelukkelse fra foreningen kan ske, når en generalforsamling vedtager dette med 3/4-dels majoritet af de på generalforsamlingen fremmødte.

Stk.5. Medlemmer af LF26 må ikke, uden bestyrelsens samtykke, leje eller eje fiskeret ved foreningens fiskevande, ej heller stykker der tilhører, eller har tilhørt, foreninger under Danmarks Sportsfiskerforbund.

Stk.6. Medlemmer af Lystfiskerforeningen af 1926 er pligtige til at foretage indberetning af fangst og indberetning af benyttelse af fiskevandet.

§ 4 – Eksklusion:

Stk.1. Personer, som er ekskluderet eller udelukket fra andre foreninger eller sammenslutninger, kan ikke optages som medlemmer.

Stk.2. Medlemmer, som ekskluderes fra andre foreninger eller sammenslutninger, kan af bestyrelsen ekskluderes fra foreningen.

Stk.3. Ved eksklusion træffer bestyrelsen beslutning om eksklusionens varighed.

Stk.4. Efter eksklusionen er medlemmet forment adgang til foreningens vande.

Stk.5. En eksklusion kan indbringes for den følgende ordinære generalforsamling. Indbringelsen medfører ikke opsættende virkning.

§ 5 – Kontingent:

Stk.1. Forslag til det årlige kontingent fremlægges på den ordinære generalforsamling – men bestyrelsen har mulighed for endeligt at fastsætte kontingentet, hvis væsentlige forhold taler herfor ( uvarslet fiskelejestigninger eller indgåelse af nye fiskeleje aftaler).

§ 6 – Bestyrelsen:

Stk.1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formand, næstformand, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst tre bestyrelsesmedlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Foreningen tegnes af formanden og kassereren eller formanden og to bestyrelsesmedlemmer.

Stk.2. Generalforsamlingen vælger medlemmer til bestyrelsen for en to-årig periode. Dette således at det ene år vælges tre medlemmer og det efterfølgende år vælges to medlemer.

Stk.3. Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand og kasserer. Kassereren skal være regnskabskyndig.

Stk.4. Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter til bestyrelsen og 2 regnskabskyndige revisorer, alle for en to-årig periode. 1 suppleant og 1 revisor er på valg hvert år.

Stk.5. De forskellige hverv er ulønnede. Rejseudgifter, administrationsomkostninger og andre udlæg vedrørende foreningens anliggender og drift,

refunderes af foreningen efter retningslinjer fastsat i den af bestyrelsen udarbejdede forretningsorden.

§ 7 – Generalforsamlingen:

Stk.1. Den ordinære generalforsamling, der er foreningens højeste myndighed, fastsættes på generalforsamlingen med følgende dagsorden:

01. Valg af dirigent

02. Formanden aflægger beretning for det forløbne år – til godkendelse.

03. Kassereren aflægger det reviderede regnskab for det  forløne år – til godkendelse.

04. Kassereren forelægger bestyrelsens forslag til buget, for det kommende år.

05. Indkomne forslag fra medlemmerne.

06. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

07. Valg af suppleant til bestyrelsen.

08. Valg af regnskabskyndig revisor.

09. Fastsættelse af dato og mødested for næste års generalforsamling

10. Evantuelt.

Stk.2. Eventuelle forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftlig i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk.3. Indkaldelse til generalforsamlingen varsles i foreningens medlemsblad Å-Folk og ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside  www.lf26.dk  senest en måned inden generalforsamlingens afholdelse. Som følge af regnskabsårets placering, skal denne afholdes inden udgangen af januar måned.

Stk.4. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når et flertal af bestyrelsen ønsker dette, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom til formanden med motiveret forslag til dagsorden.

Stk.5. Formanden indkalder til ekstraordinær generalforsamling snarest muligt og med mindst 14 dages varsel, på foreningens hjemmeside og pr. brev til foreningens medlemmer.

§ 8 – Regnskab:

Stk.1. Regnskabsåret følger kalenderåret dvs. 01.-01. til 31.-12.

Stk.2. Forinden regnskabet afleveres til revision, forelægges det formanden og den øvrige bestyrelse pr. e-mail.

Stk.3. Det reviderede regnskab forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

§ 9 – Vedtægtsændringer :

Stk.1. Ændring af vedtægterne kan kun ske på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

Stk.2. Vetagelsen kræver 3/5-dels flertal af de afgivne stemmer.

§ 1o – Opløsning:

Stk.1. Foreningens opløsning kan kun vedtages på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvor 3/4-del af stemmerne afgives herfor.

Stk.2. Såfremt dette stemmetal ikke opnås, indkaldes der mindst 8 dage efter afholdelsen af generalforsamlingen til en ny generalforsamling, hvor vedtagelse kan ske med almindeligt stemmeflertal. Samtidig tages bestemmelse ved simpel majoritet om, hvorledes foreningens ejendele og midler skal anvendes – dog kan disse kun anvendes til ferskvandsfiskeriets fremme.

Vedtægterne træder i kraft straks.

Således vedtaget på generalforsamlingen 10. november 1994 på Hagebro Kro.

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen 13. november 1997 på Hotel Eyde, Herning.

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen 02. december 2000 på Hotel Eyde, Herning.

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen 19. januar 2003 på Skarrildhus, Kibæk.

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen 15. januar 2006 på Skarrildhus, Kibæk.

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen 10. januar 2010 på Høgild Møllegård, Karup.

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen 11. januar 2015 på Troldhelde Kultur- og Idrætscenter, Troldhede.

 

loading