Regler for fiskeri i foreningens fiskevand

Det er vigtigt, at medlemmer af Lystfiskerforeningen af 1926 kender regler for fiskeri i foreningens fiskevand, fredningstider, mindstemål og kvoter m.m.. Det er medlemmets ansvar, at holde sig orienteret via foreningens hjemmeside og sammenslutningernes hjemmesider. Lystfiskerforeningen af 1926 har derforuden også nogen regler, der skal overholdes, nogen af dem kan du læse her  – andre finder du i foreningens kortbog, Kort og Godt.

Regler for fiskeri i foreningens fiskevand

1. Foreningens regler vedrørende adgangsforhold.

 • Kørsel med bil eller andet køretøj i markerne er forbudt, der må kun parkeres på de anviste parkeringspladser.
 • Færdsel i bil skal ske hensynsfuldt og forsigtigt.
 • Der må ikke overnattes i biler, campingvogne eller telte på vore parkeringspladser eller på de tilstødende arealer.
 • Der skal udvises hensyntagen til lodsejernes hegn, dyrkede marker og beplantninger m.v.
 • For eventuelt påvist skade kan skadevolderen gøres erstatningspligtig.
 • Henkastning af enhver form for affald er forbudt.
 • Rygning er i tiden fra 1. marts til 31. oktober forbudt nær nåletræsbevoksninger, græsklædt skovbund, lyngarealer eller ungbevoksninger i medfør af Naturbeskyttelsesloven. Ved Holtum Å er rygning og brug af åben ild total forbudt året rundt.

2. Foreningens regler for udførelse af fiskeri

 • Man har kun ret til lystfiskeri med en stang.
 • Eneste tilladte naturlig agn er regnorm.
 • Det er forbudt at anvende båd i forbindelse med fiskeri i vore åer.
 • Fiskeriet skal udøves efter gældende lovgivning og de af bestyrelsen og sammenslutninger herfor fastsatte regler.
 • Fisketegn og medlemskort skal bæres synligt og fremvises på forlangende.
 • Fiskeriet skal udøves under hensyntagen til andre fiskere, hvilket bl.a. indebærer: at man ikke starter fiskeri umiddelbart nedstrøms en anden fisker, hvis dette ikke er aftalt, og at man bevæger sig nedstrøms, hvis der er andre fiskere på stedet.
 • Fiskeriet skal foregå bevægeligt nedstrøms – man må ikke, såfremt der er andre fiskere på strækningen, blokere høller og andre formodede standpladser uanset fiskemetode. Det vil sige ormefiskere skal også udøve bevægeligt fiskeri på linie med andre fiskemetoder.
 • Alle fangster skal indrapporteres til Lystfiskerforeningen af 1926 via hjemmesiden lf26.dk – Fangster af laks eller havørred skal desuden indrapporteres til de respektive sammenslutninger Skjern Å Sammenslutningen, Sammenslutningen ved Storå og Karup Å Sammenslutningen, alt efter, hvor fisken er fanget.
 • Al fangst er kun til eget forbrug. Fang ikke flere fisk end du har brug for.

Leave a Reply