Regler for fiskeri i Skjern Å 2023

Kvote og regler for fiskeri i Skjern Å:

Fiskesæsonen starter den 16. april og ophører den 15. Oktober

Laksefiskeriet er styret af en kvote som fastsættes af Naturerhvervsstyrelsen. Kvoten for 2023 er på xxx laks, delt i to størrelsesgrupper xxx storlaks over 73 cm og xxx smålaks under 73 cm. Dertil kommer en B-kvote på 5 laks, se under B-kvote herunder.

Smålaksekvoten: (laks mellem 40 og 73 centimeter) starter 16/4 og gælder sæsonen ud.

Storlaksekvoten: (laks over 73 cm) er delt i tre tidskvoter. Første tidskvote starter 16/4 og slutter, når 40% af den samlede storlaksekvote er brugt. Anden  tidskvote starter 16/6 og slutter, når 70% af den samlede storlaksekvote er brugt. Tredje tidskvote starter 16/8 og slutter når den samlede storlaksekvote, minus særkvoten, er brugt.

Særkvoten træder i kraft efter sidste tidskvote: 7 laks i Skjern Å opstrøms Tarp Bro, 7 laks i Vorgod Å opstrøms jernbanen og 7 laks i Omme Å opstrøms Vester Ringvej.

Laksekvoterne gælder for bekendtgørelsens § 1, nr. 1-13 nævnte områder i perioden fra den 16. april til og med den 15. oktober. Områderne er:

1) Skjern Å, fra Højmarksvej og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
2) Sdr. Omme Å, fra opstemningen ved Juellingsholm Dambrug og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
3) Brande Å, fra Brandlundvej og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
4) Karstoft Å, fra opstemningen ved Clasonsborg og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
5) Simmel Bæk, fra sammenløb med Hårkær Bæk og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
6) Påbøl Bæk, fra Påbølvej og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
7) Gundesbøl Å, fra Vindingevej og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
8) Vorgod Å, fra Trehøjevej og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
9) Rind Å, fra sammenløb med Fjederholt Å og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
10) Egeris Mølleå, fra Skovbyvej og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
11) Fjederholt Å, fra Toftlundvej og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
12) Holtum Å, fra afløbet fra Ejstrup Sø og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
13) Tarm Bybæk, fra Storegade og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.

B-kvoten: Der må fra 16. april til og med den 31. oktober, maksimalt hjemtages 5 laks i den øvrige del af Skjern Å vandsystem. Disse laks er ikke opdelt i størrelses grupper.

Det vil sige, at der må fiskes og hjemtages laks, 14 dage efter fredningen er sat ind i Skjern Å, i de små vandløb, der hører under “øvrige del af Skjern Å-vandsystem, samt i Omme Å opstrøms Jullingsholm.

Særlige regler for fiskeri i Skjern Å:

Bekendtgørelsen om særlige fiskeregler for Skjern Å-systemet finder du her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160654

Personlig kvote:

Der må hjemtages / aflives en laks pr. person pr. år, men kun så længe den størrelses- tid- og zonekvote fisken kan hjemtages efter ikke er opbrugt.

Når en lystfisker har fanget en laks, og hvad enten fisken er hjemtaget eller genudsat, må denne lystfisker ikke praktisere fiskeri med naturlig agn eller agn med duftstof resten af sæsonen.

Der må maksimalt landes to laks pr. døgn.

Der må maksimalt landes 15 laks pr. sæson/år.

Havørreden er i en periode fredet i Skjern Å-systemet i fiskevand under Skjern Å Sammenslutningen. Havørreder fanget på foreningens fiskevand i Skjern Å, skal derfor genudsættes skånsomt.

Krogregler

Der må kun anvendes en enkelt krog på linen. Krogen må være en enkeltkrog, dobbeltkrog eller trekrog. Det er ikke tilladt at anvende modhager på krogen.

Dobbeltkroge og trekroge må maksimalt have et kroggab på syv mm. Enkeltkroge må maksimalt have et kroggab på 10 mm.

Dog må der ved fiskeri med naturlig agn eller agn med duftstof anvendes enkeltkrog med modhager i krogstørrelse 12 hvor afstanden mellem krogspids og krogskaft skal være 6 mm eller mindre.

Fiskeri med naturligt agn eller agn med duftstoffer er kun tilladt på kroge uden modhager. Dog må der ved anvendelse af agn benyttes andre krogtyper med modhager, når der fiskes med en enkeltkrog i krogstørrelse nr. 12 eller en enkeltkrog, der er mindre. Max kroggab 6 m.m.

Andre regler

Det er ikke tilladt at fiske, når vandtemperaturen er over 18 grader.

Når en lystfisker har fanget en laks, og hvad enten fisken er hjemtaget eller genudsat, må denne lystfisker ikke praktisere fiskeri med naturlig agn eller agn med duftstof resten af sæsonen.

Det er ikke tilladt at fiske med rejer og rogn som agn, hverken i vandløb eller søer i Skjern Å-systemet.

Der må kun fiskes med en fiskestang pr. person.

Det er ikke tilladt at anvende elektroniske hjælpemidler som fishfinder, ekkolod, undervandskamera, undervandsdrone eller lignende. Denne regel gælder alle vande under Lystfiskerforeningen af 1926.

Når kvoten er opbrugt, skal eventuelle fangede laks straks og skånsomt genudsættes.

Overtrædelse af regler for fiskeri i Skjern Å medfører udelukkelse fra fiskeri i Skjern Å vandsystem i et år, ligesom Fiskeridirektoratet underrettes.

Alle fangster af laks og havørred, både hjemtagne og udsatte fisk, skal indberettes til Skjern Å Sammenslutningen online på: www.skjernaasam.dk samme dag fisken er fanget.

Fangster på Lystfiskerforeningen af 1926´s fiskevand skal desuden indberettes til Lystfiskerforeningen af 1926 efter gældende regler og tidsfrist.

I forbindelse med registrering af fangsten, skal der for både de hjemtagne og genudsatte laks indrapporteres om laksen havde fedtfinne eller om fedtfinnen manglede. Der skal desuden udtages og afleveres vævsprøve og skælprøve fra alle hjemtagne laks over en meter. Læs mere om det her: http://skjernaasam.dk/fiskeriet/skael-og-vaevsproever/

Laksekontingent, fiskekort og obligatorisk fisketegn skal være betalt inden fiskeriet påbegyndes, ligesom den enkelte lystfisker skal sikre sig, at den fiskeriberettigede (lodsejer, forening, konsortium eller private) er medlem i SÅS og registreret under medlemslisten i SÅS.

Regler og anbefalinger omkring genudsætning
  • Land fisken så hurtigt som det er muligt.
  • Brug grej og liner som sikrer at dette er muligt.
  • Hold fisken i vand.
  • Tag et billede af fisken i vandet hvis du er alene.
  • Fisken kan løftes ud af vandet i max. 5 sekunder hvis der er en hjælper til at tage et billede.
  • Fangstnet skal være finmaskede og knudefri.
Anbefalinger fra Danmarks Tekniske Universitet

Lystfiskeren skal have kendskab til alle forhold ved fiskeriet

Klip linen tæt ved krogen, hvis skånsom afkrogning ikke er mulig.

Medbring krogløsertang, krogfjerner, og saks.

Løft på intet tidspunkt fisk som skal genudsættes ud af vandet.

Anvend tilstrækkeligt kraftigt grej til at håndtere store fisk, og undgå lang fight-tid.

Brug ikke gaf ved landing af fisk som skal genudsættes.

Anbefalinger fra Skjern Å Sammenslutningen:

Håndter fisk som skal genudsættes hurtigt og hensynsfuldt.

Anbring målemærker på din fiskestang, så du nemt og hurtigt kan måle fiskens længde i vandet.

Lad tvivlen komme fisken til gode, hvis du er usikker på fiskens længde.

Brug kun fangstnet med finmasket knudefri netpose, gerne 10 mm. eller finere.

Overvej at skifte til en mindre enkeltkrog, når din personlig kvote er opbrugt, eller den samlede kvote er opbrugt.

Overvej at droppe agnfiskeri, når din personlige kvote er opbrugt, eller den samlede kvote er opbrugt.

Mindstemål:

Laks 40 cm.

Etiske fiskeregler for Skjern Å – vandsystemet:

Det er vigtigt, at man som lystfisker overholder nogle få skrevne og uskrevne regler for fiskeri og færdsel i den danske natur. Det er med til at bevare de gode fiskebestande, og det sikrer et godt forhold mellem lystfiskere, andre brugere af naturen og dem, der bor i området – også for kommende generationer af lystfiskere. Fisk kun med tilladelse (Fisketegn, samt dag-, uge- eller årskort).

Sæt dig godt ind i reglerne om fredningstider, fredningsbælter og mindstemål. Vær opmærksom på evt. særregler, gældende for foreningsvandene. Vær opmærksom på private eller fredede strækninger, følg skiltningen Respekter reglerne nøje.

Vis hensyn ved færdsel i naturen

Træd ikke i afgrøder, men gå på markveje, stier og evt. i markskel. Undgå unødig støj – og husk – det er forbudt at kaste affald, flasker og andet. Efterlad heller ikke fiskeaffald på fiskestedet/åbredden.

Vis hensyn ved kørsel og parkering

Benyt kun de P-pladser som er anvist på kortene eller er anvist ved skiltning. Kørsel i området er kun tilladt på offentlige veje, og på vejene til/fra de anviste P-pladser. Kør hensynsfuldt og forsigtigt på de små veje.

Udøv kun bevægeligt fiskeri i strømmens retning

Tag 3 – 4 skridt i strømmens retning, mellem hvert kast.

Start altid fiskeriet opstrøms andre der allerede er i gang med at fiske. Og hold god afstand – min. ca. 50 meter.

Tag ikke flere fisk med hjem end du selv kan anvende.

Se eventuelt også Laksefiskeri i Skjern Å

Regler for brug af foreningens p-pladser

Foreningens p-pladser er beregnet til parkering. Medlemmerne er velkomne til at bruge de opsatte bord bænkesæt. Men det er forbudt at campere eller slå lejr på pladserne. Alt brug af åben ild, indbefattet anvendelse af grill er forbudt.

Ved Clasonsborg er alt ophold mellem 24.00 og 6.00 forbudt.

Ved Albæk, Lundenæs, Kodbøl og nedre Omme Å er fiskeri forbudt fra halvanden time efter solnedgang til halvanden time før solopgang.

 

Leave a Reply

loading