Regler for fiskeri i Skjern Å 2024

Kvote og regler for fiskeri i Skjern Å:

Fiskesæsonen starter den 16. april og ophører den 15. Oktober

Laksefiskeriet er styret af en kvote som fastsættes af Naturerhvervsstyrelsen. Kvoten for 2024 er på xx laks, delt i to størrelsesgrupper xx storlaks over 73 cm og xx smålaks under 73 cm. Dertil kommer en B-kvote på 5 laks, se under B-kvote herunder.

Smålaksekvoten: (laks mellem 40 og 73 centimeter) starter 16/4 og gælder sæsonen ud.

Storlaksekvoten: (laks over 73 cm) er delt i tre tidskvoter. Første tidskvote starter 16/4 og slutter, når der er hjemtaget 67 storlaks. Anden  tidskvote starter 16/6 og slutter, når der yderligere er hjemtaget 66 storlaks. Tredje tidskvote starter 16/8 og slutter når der yderligere er hjemtaget 66 storlaks.

Særkvoten på 21 laks træder i kraft efter slutningen af første tidskvote: 7 laks i Skjern Å opstrøms Tarp Bro, 7 laks i Vorgod Å opstrøms jernbanen og 7 laks i Omme Å opstrøms Vester Ringvej.

Laksekvoterne gælder for bekendtgørelsens § 1, nr. 1-13 nævnte områder i perioden fra den 16. april til og med den 15. oktober. Områderne er:

1) Skjern Å, fra Højmarksvej og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
2) Sdr. Omme Å, fra opstemningen ved Juellingsholm Dambrug og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
3) Brande Å, fra Brandlundvej og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
4) Karstoft Å, fra opstemningen ved Clasonsborg og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
5) Simmel Bæk, fra sammenløb med Hårkær Bæk og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
6) Påbøl Bæk, fra Påbølvej og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
7) Gundesbøl Å, fra Vindingevej og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
8) Vorgod Å, fra Trehøjevej og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
9) Rind Å, fra sammenløb med Fjederholt Å og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
10) Egeris Mølleå, fra Skovbyvej og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
11) Fjederholt Å, fra Toftlundvej og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
12) Holtum Å, fra afløbet fra Ejstrup Sø og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.
13) Tarm Bybæk, fra Storegade og nedstrøms til udløb i Ringkøbing Fjord.

B-kvoten: Der må fra 16. april til og med den 31. oktober, maksimalt hjemtages 5 laks i den øvrige del af Skjern Å vandsystem. Disse laks er ikke opdelt i størrelses grupper.

Det vil sige, at der må fiskes og hjemtages laks, 14 dage efter fredningen er sat ind i Skjern Å, i de små vandløb, der hører under “øvrige del af Skjern Å-vandsystem, samt i Omme Å opstrøms Jullingsholm.

Særlige regler for fiskeri i Skjern Å:

Bekendtgørelsen om særlige fiskeregler for Skjern Å-systemet finder du her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2024/203https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=160654

Personlig kvote:

Der må hjemtages / aflives en laks pr. person pr. år, men kun så længe den størrelses- tid- og zonekvote fisken kan hjemtages efter ikke er opbrugt.

Når en lystfisker har fanget en laks, og hvad enten fisken er hjemtaget eller genudsat, må denne lystfisker ikke praktisere fiskeri med naturlig agn eller agn med duftstof resten af sæsonen.

Der må maksimalt landes to laks pr. døgn.

Der må maksimalt landes 15 laks pr. sæson/år.

Havørreden er i en periode fredet i Skjern Å-systemet i fiskevand under Skjern Å Sammenslutningen. Havørreder fanget på foreningens fiskevand i Skjern Å, skal derfor genudsættes skånsomt.

Catch and releaselaks må ikke løftes ud af vandet

Håndtering af laks der skal genudsættes skal foregå så skånsomt for fisken som muligt. På den baggrund skal håndtering af laks der genudsættes, og som ønskes fotograferet, foregå således, at laksen altid er i kontakt med vandet.

Krogregler

Der må kun anvendes en enkelt krog på linen. Krogen må være en enkeltkrog, dobbeltkrog eller trekrog. Det er ikke tilladt at anvende modhager på krogen.

Dobbeltkroge og trekroge må maksimalt have et kroggab på syv mm. Enkeltkroge må maksimalt have et kroggab på 10 mm.

Ved anvendelse af naturligt agn og agn med duftstoffer skal der benyttes enkeltkrog. Det er tilladt at benytte krogtyper med modhager, når fiskeriet foregår med en enkeltkrog, hvor kroggabet højst må være 6 mm målt fra krogspids og vinkelret ind på krogskaftet.

Andre regler

Det er ikke tilladt at fiske, når vandtemperaturen er over 18 grader.

Når en lystfisker har fanget en havørred eller  laks, og hvad enten fisken er hjemtaget eller genudsat, må denne lystfisker ikke praktisere fiskeri med naturlig agn eller agn med duftstof resten af sæsonen.

Det er ikke tilladt at fiske med rejer og rogn som agn, hverken i vandløb eller søer i Skjern Å-systemet.

Der må kun fiskes med en fiskestang pr. person.

Det er ikke tilladt at anvende elektroniske hjælpemidler som fishfinder, ekkolod, undervandskamera, undervandsdrone eller lignende. Denne regel gælder alle vande under Lystfiskerforeningen af 1926.

Når kvoten er opbrugt, skal eventuelle fangede laks straks og skånsomt genudsættes.

Overtrædelse af regler for fiskeri i Skjern Å medfører udelukkelse fra fiskeri i Skjern Å vandsystem i et år, ligesom Fiskeridirektoratet underrettes.

Alle fangster af laks og havørred, både hjemtagne og udsatte fisk, skal indberettes til Fangstjournalen via Lystfiskerforeningen af 1926 https://www.lf26.dk/indberet-fangst/  samme dag fisken er fanget. Det er vigtigt, at fangster fra foreningens fiskevand ikke også rapporteres via Skjern Å Sammenslutningens hjemmeside, men kun via foreningens egen formular. Altså kun en gang og kun ét sted, da både Storåen, Skjern Å og Karup Å har implementeret Fangstjournalen.

I forbindelse med registrering af fangsten, skal der for både de hjemtagne og genudsatte laks indrapporteres om laksen havde fedtfinne eller om fedtfinnen manglede. Der skal desuden udtages og afleveres vævsprøve og skælprøve fra alle hjemtagne laks over 110 cm. Læs mere om det her: http://skjernaasam.dk/fiskeriet/skael-og-vaevsproever/

Laksekontingent, fiskekort og obligatorisk fisketegn skal være betalt inden fiskeriet påbegyndes, ligesom den enkelte lystfisker skal sikre sig, at den fiskeriberettigede (lodsejer, forening, konsortium eller private) er medlem i SÅS og registreret under medlemslisten i SÅS.

Regler og anbefalinger omkring genudsætning
  • Land fisken så hurtigt som det er muligt.
  • Brug grej og liner som sikrer at dette er muligt.
  • Fangstnet skal være finmaskede og knudefri.
  • Det anbefales ikke at hjemtage laks fra Skjern Å, hvis fangeren har hjemtaget en laks fra et andet vandløbssystem.
Anbefalinger fra Danmarks Tekniske Universitet

Lystfiskeren skal have kendskab til alle forhold ved fiskeriet

Klip linen tæt ved krogen, hvis skånsom afkrogning ikke er mulig.

Medbring krogløsertang, krogfjerner, og saks.

Anvend tilstrækkeligt kraftigt grej til at håndtere store fisk, og undgå lang fight-tid.

Brug ikke gaf ved landing af fisk som skal genudsættes.

Anbefalinger fra Skjern Å Sammenslutningen:

Håndter fisk som skal genudsættes hurtigt og hensynsfuldt.

Anbring målemærker på din fiskestang, så du nemt og hurtigt kan måle fiskens længde i vandet.

Lad tvivlen komme fisken til gode, hvis du er usikker på fiskens længde.

Brug kun fangstnet med finmasket knudefri netpose, gerne 10 mm. eller finere.

Overvej at skifte til en mindre enkeltkrog, når din personlig kvote er opbrugt, eller den samlede kvote er opbrugt.

Overvej at droppe agnfiskeri, når din personlige kvote er opbrugt, eller den samlede kvote er opbrugt.

Mindstemål og fredning:

Laks 40 cm.

Havørreden er fredet for en periode på tre år og skal genudsættes.

Etiske fiskeregler for Skjern Å – vandsystemet:

Det er vigtigt, at man som lystfisker overholder nogle få skrevne og uskrevne regler for fiskeri og færdsel i den danske natur. Det er med til at bevare de gode fiskebestande, og det sikrer et godt forhold mellem lystfiskere, andre brugere af naturen og dem, der bor i området – også for kommende generationer af lystfiskere. Fisk kun med tilladelse (Fisketegn, samt dag-, uge- eller årskort).

Sæt dig godt ind i reglerne om fredningstider, fredningsbælter og mindstemål. Vær opmærksom på evt. særregler, gældende for foreningsvandene. Vær opmærksom på private eller fredede strækninger, følg skiltningen Respekter reglerne nøje.

Vis hensyn ved færdsel i naturen

Træd ikke i afgrøder, men gå på markveje, stier og evt. i markskel. Undgå unødig støj – og husk – det er forbudt at kaste affald, flasker og andet. Efterlad heller ikke fiskeaffald på fiskestedet/åbredden.

Vis hensyn ved kørsel og parkering

Benyt kun de P-pladser som er anvist på kortene eller er anvist ved skiltning. Kørsel i området er kun tilladt på offentlige veje, og på vejene til/fra de anviste P-pladser. Kør hensynsfuldt og forsigtigt på de små veje.

Udøv kun bevægeligt fiskeri i strømmens retning

Tag 3 – 4 skridt i strømmens retning, mellem hvert kast.

Start altid fiskeriet opstrøms andre der allerede er i gang med at fiske. Og hold god afstand – min. ca. 50 meter.

Tag ikke flere fisk med hjem end du selv kan anvende.

Se eventuelt også Laksefiskeri i Skjern Å

Regler for brug af foreningens p-pladser

Foreningens p-pladser er beregnet til parkering. Medlemmerne er velkomne til at bruge de opsatte bord bænkesæt. Men det er forbudt at campere eller slå lejr på pladserne. Alt brug af åben ild, indbefattet anvendelse af grill er forbudt.

Ved Clasonsborg er alt ophold mellem 24.00 og 6.00 forbudt.

Ved Albæk, Lundenæs, Kodbøl og nedre Omme Å er fiskeri forbudt fra halvanden time efter solnedgang til halvanden time før solopgang.

 

Leave a Reply