Regler for Karup Å

Regler for Karup Å, Flystykket:

Dette fiskevand tilhører Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn og Lystfiskerforeningen af 1926 har medfiskeret på følgende strækninger:

 • Trevad bro til ”drikkestedet” (ca. 800 meters opstrøms Fly Gangtræ) (på østsiden)
 • Nørkær bro til Skive (på vestsiden)

Regler for Karup Å

Man skal være klar over at Lystfiskerforeningen af 1926 har medfiskeret hos Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn. Dette, betyder at vi er underlagt de samme regler, som gælder for medlemmer af LFSO.

Regelsæt for Skive og Omegns Lystfiskerforening.

 • Fiskekort skal bæres synligt.
 • Alle fiskende mellem 18 og 65 år skal være i besiddelse af gyldigt fisketegn.
 • Der må kun fiskes med 1 stang, ålekroge og rusefiskeri er ikke tilladt.
 • Eneste tilladte naturlig agn er regnorm.
 • En uge regnes fra mandag kl. 00.00 til søndag kl. 24.00
 • Der må ikke benyttes ormekroge mindre end str. 2/0 (kroggab 12 mm.).
 • Al fiskeri skal foregå fra bredden.
 • Fiskeriet skal foregå bevægeligt med strømmen efter forholdene.
 • Rykfiskeri er forbudt.
 • Fisk fanget i Karup Å er, uanset fangstmetode, kun til eget forbrug.
 • Undermålsfisk skal altid genudsættes uanset tilstand.
 • Fisk under mindstemålet må ikke opbevares i keepnet.
 • Fiskekortet er strengt personligt og konfiskeres ved misbrug.
 • Fiskekort skal fremvises for enhver, der selv fremviser et gyldigt fiskekort og for foreningens kontrollører.
 • Kontrollørerne skal på forlangende have forevist grej, fangst, fiskekort og legitimation.
 • Alle fangster af havørred, både hjemtagne og udsatte fisk, skal indberettes til Fangstjournalen via Lystfiskerforeningen af 1926 https://www.lf26.dk/indberet-fangst/  samme dag fisken er fanget. Det er vigtigt, at fangster fra foreningens fiskevand ikke også rapporteres via sammenslutningens hjemmesider, men kun via foreningens egen formular på https://www.lf26.dk/indberet-fangst/. Altså kun en gang og kun ét sted, da både Storåen, Skjern Å og Karup Å har implementeret Fangstjournalen.

Regler for fangst af krebs i Karup Å

Reglerne er gældende for medlemsforeningernes fiskevand i hele Karup Å systemet inkl. sidevandløb.

Krebsefangst med tejner og ruser er forbeholdt lodsejerne. Det kræver en dispensation fra fiskeristyrelsen, med navn og adresse samt matrikelnummer på fiskevandet.

Krebsefangst med brik er forbeholdt medlemmer af lystfiskerforeningerne.

Der må fiskes med én brik pr. medlem og fiskeriet skal udføres, så det respekterer reglen om bevægeligt nedstrøms fiskeri, således at krebsefiskeren tager sin brik op og viger for anden lystfisker, der kommer nedstrøms.

Foreningerne under KÅS har forskellige ordninger, der gør det muligt for et medlem at tage et eller flere yngre familiemedlemmer med på fiskeri. Samme regler gælder ved fiskeri med brik. Der henvises til de enkelte foreningers hjemmeside.

Generelt:

Miljøstyrelsens vejledning og regler for fangst, transport og eventuelt videresalg af krebs er også gældende for Karup Å inkl. sidevandløb. Det påhviler den enkelte lystfisker at være opdateret på regler og lovgivning.

Se nærmere her:

https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/hvad-kan-jeg-selv-goere/bekaempelse/bekaempelse-signalkrebs/

https://mst.dk/natur-vand/natur/national-naturbeskyttelse/invasive-arter/hvad-goer-myndighederne/love-og-regler/eu-forordningen/salg-af-signalkrebs/

Agn:

For alt fiskeriet efter krebs gælder, at kun madding som kødaffald, hundepiller m.v. må benyttes. Anvendes fisk til madding, skal det være fisk fra Karup Å systemet. Dette for at minimere risikoen for smittespredning fra andre vandløb.

Regler for brug af foreningens p-pladser:

Foreningens p-pladser er beregnet til parkering. Medlemmerne er velkomne til at bruge de opsatte bord bænkesæt. Men det er forbudt at campere eller slå lejr på pladserne. Alt brug af åben ild, indbefattet anvendelse af grill er forbudt.

Leave a Reply