Vedtægter

Foreningens vedtægter:

§ 1 – FORENINGEN:

Stk. 1. 

Foreningens navn er: Lystfiskerforeningen af 1926.

Stk. 2. 

Foreningen er stiftet i 1926 under navnet Dansk Sportsfiskerforening og hjemstedet er Skjern.

Stk. 3. 

Foreningen er medlem af:

Danmarks Sportsfiskerforbund (DSF)

Skjern Å Sammenslutningen (SÅS)

Karup Å Sammenslutningen (KÅS)

Sammenslutningen ved Storåen (SVS)

 

§ 2 – FORMÅL:

Stk. 1. 

At varetage medlemmernes interesser, herunder at ophjælpe fiskebestanden i de vande, hvor foreningen har interesser i fiskeriet, eventuelt ved indskud af foreningens midler. Endvidere at medvirke til interessen for lystfiskeriets almene og gode udøvelse.

 

§ 3 – MEDLEMSFORHOLD:

Stk. 1. 

Enhver uberygtet person kan blive medlem. Indmeldelse sker til et af bestyrelsens medlemmer. Medlemskabet er først gyldigt når kontingentet er betalt. Kommer et medlem i restance i mere end 2 måneder, udmeldes medlemmet automatisk.

Stk. 2. 

Hvis en person nægtes optagelse af bestyrelsen, skal den førstkommende generalforsamling afgøre, om den pågældende kan optages.

Stk. 3. 

Udmeldelse skal ske skriftligt til kassereren inden den 1. december, da vedkommende ellers er pligtiget til at betale kontingent for det følgende år.

Stk. 4. 

Udelukkelse fra foreningen kan ske, når en generalforsamling vedtager dette med 3/4-dels majoritet af de på generalforsamlingen fremmødte.

Stk. 5. 

Medlemmer af LF26 må ikke, uden bestyrelsens samtykke, leje eller eje fiskeret ved foreningens vande, ej heller stykker der tilhører, eller har tilhørt, foreninger under Danmarks Sportsfiskerforbund.

Stk.6.

Medlemmer af Lystfiskerforeningen af 1926 er pligtige til at foretage indberetning af fangst.

§ 4 – EKSKLUSION:

Stk. 1. 

Personer, som er ekskluderet eller udelukket fra andre foreninger eller sammenslutninger, kan ikke optages som medlemmer.

Stk. 2. 

Medlemmer, som ekskluderes fra andre foreninger eller sammenslutninger, kan af bestyrelsen ekskluderes fra foreningen.

Stk. 3. 

Ved eksklusion træffer bestyrelsen beslutning om eksklusionens varighed.

Stk. 4. 

Efter eksklusionen er medlemmet forment adgang til foreningens vande.

Stk. 5. 

En eksklusion kan indbringes for den følgende ordinære generalforsamling. Indbringelsen medfører ikke opsættende virkning.

§ 5 – KONTINGENT:

Stk. 1.

Forslag til det årlige kontingent fremlægges på den ordinære generalforsamling – men bestyrelsen har mulighed for endeligt at fastsætte kontingentet, hvis væsentlige forhold taler herfor (uvarslede fiskelejestigninger eller indgåelse af nye fiskelejeaftaler).

§ 6 – BESTYRELSEN: 

Stk. 1. 

Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formand, næstformand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Foreningen tegnes af formanden og kassereren eller formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 2.

Generalforsamlingen vælger medlemmer til bestyrelsen for en 2-årig periode. Dette således at der vælges 3 nye medlemmer hvert år.

Stk. 3.

Umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, næstformand og kasserer. Kassereren skal være regnskabskyndig.

Stk. 4.

Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter til bestyrelsen og 2 regnskabskyndige revisorer, alle for en 2-årig periode. 1 suppleant og 1 revisor er på valg hvert år.

Bestyrelsessuppleanterne indgår i bestyrelsesarbejdet, men har ikke stemmeret, hvis bestyrelsen er fuldtallig.

Stk. 5.

De forskellige hverv er ulønnede. Rejse-udgifter, administrationsomkostninger og andre udlæg vedrørende foreningens

anliggender og drift, refunderes af foreningen efter retningslinjer fastsat i den af bestyrelsen udarbejdede forretningsorden.

§ 7 – GENERALFORSAMLINGEN:

Stk. 1. 

Den ordinære generalforsamling, der er for-eningens højeste myndighed, fastsættes på generalforsamlingen med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formanden aflægger beretning for det forløbne år – til godkendelse.
  3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab for det forløbne år – til godkendelse.
  4. Kassereren forelægger bestyrelsens forslag til budget for det kommende år.
  5. Indkomne forslag fra medlemmer.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  7. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
  8. Valg af regnskabskyndig revisor og suppleant.
  9. Fastsættelse af dato og mødested for næste års generalforsamling.

Stk. 2.

Eventuelle forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3.

Indkaldelse til generalforsamlingen varsles i foreningens medlemsblad Å-Folk og ved offentliggørelse på foreningens hjemmeside www.lf26.dk senest 1 måned inden generalforsamlingen afholdes. Som følge af regnskabsårets placering, skal denne afholdes inden udgangen af januar måned.

Bestyrelsen kan træffe afgørelse om, at generalforsamlingen kan afvikles digitalt over internettet, ligesom bestyrelsesmøder og andre møder kan afvikles på samme måde.

Bestyrelsen kan også træffe beslutning om udsættelse af generalforsamlingen i tilfælde af uforudsete hændelser eller af hensyntagen til medlemmernes ve og vel.

Stk.4:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når et flertal af bestyrelsen ønsker dette, eller når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom til formanden med motiveret forslag til dagsorden.

Stk.5:

Formanden indkalder til ekstraordinær generalforsamling snarest muligt og med mindst 14 dages varsel, på foreningens hjemmeside og pr. mail til foreningens medlemmer.

§ 8 – REGNSKAB:

Stk.1. Regnskabsåret følger kalenderåret dvs. 01.-01. til 31.-12.

Stk.2.

Forinden regnskabet afleveres til revision, forelægges det formanden og den øvrige bestyrelse pr. mail.

Stk.3.

Det reviderede regnskab forelægges generalforsamlingen til godkendelse.

§ 9 – VEDTÆGTSÆNDRINGER;

Stk.1.

Ændring af vedtægterne kan kun ske på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

Stk.2.

Vetagelsen kræver 3/5-dels flertal af de afgivne stemmer.

§ 10 – OPLØSNING

Stk.1.

Foreningens opløsning kan kun vedtages på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvor 3/4-del af stemmerne afgives herfor.

Stk.2.

Såfremt dette stemmetal ikke opnås, indkaldes der mindst 8 dage efter afholdelsen af generalforsamlingen til en ny generalforsamling, hvor vedtagelse kan ske med almindeligt stemmeflertal. Samtidig tages bestemmelse ved simpel majoritet om, hvorledes foreningens ejendele og midler skal anvendes – dog kan disse kun anvendes til ferskvandsfiskeriets fremme.

Vedtægterne træder i kraft straks. 

Således vedtaget på generalforsamlingen 10. november 1994 på Hagebro Kro.

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen:

November 13. 1997 på Hotel Eyde, Herning.

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen 02. december 2000 på Hotel Eyde, Herning.

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen 19. januar 2003 på Skarrildhus, Kibæk.

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen 15. januar 2006 på Skarrildhus, Kibæk.

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen 10. januar 2010 på Høgild Møllegård, Karup.

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen 11. januar 2015 på Troldhelde Kultur- og Idrætscenter, Troldhede.

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen 2021 i Troldhede Kultur og Idrætscenter.

Ændringer vedtaget på generalforsamlingen 27 marts 2022 på Trevad Ørredpark i Vridsted.

Revideret og opdateret 28/3 2022