Formandens beretning 2012

Formandens beretning for 2011

Formandens beretning fra generalforsamlingen søndag den 15. januar 2012

Generelt

Den seneste opgørelse viser, at foreningens medlemstal ligger ret stabilt på cirka 380 medlemmer, og herom vil vores kasserer Per Fredskild fortælle noget mere. Danmarks Sportsfiskerforbund´s sekretariat i Vingsted ved Vejle har langt om længe fået styr på deres medlemskartotek, og det til stor lettelse for os alle og ikke mindst lokalforeningernes kasserere.

Bestyrelsen har afholdt i alt 5 bestyrelsesmøder i løbet af 2011, deltaget i bestyrelsesmøder hos ”Karup Å Sammenslutningen”, hvor Tonni Kjær Jensen er repræsenteret, samt deltaget i møder hos ”Skjern Å Sammenslutningen”. Her var Svend Laursen tidligere suppleant, men er nu blevet valgt som fuldgyldigt bestyrelsesmedlem. Vi synes i LF26´s bestyrelse, at det er vigtigt, vi er ”synlige” og på den måde gør vores indflydelse gældende i de sammenslutninger, som er relevante for os.

Som det nok er nogen her bekendt, har Herning Kommune nedsat et såkaldt ”Grønt Råd”, som et led i en samlet naturpolitik. Rådet fungerer ved for eksempel at indgå partnerskabskontrakter med eksempelvis virksomheder. I rådet sidder der repræsentanter fra flere grønne organisationer, blandt andet Skov- og Naturstyrelsen, Danmarks Naturfredningsforening, Jægerforbundet og Danmarks Sportsfiskerforbund. For sidstnævntes vedkommende repræsenteret ved vores kasserer, Per Fredskild. Aktuelt for vores lystfiskerforening er et projekt med omlægning af Karstoft Å ved Skarrildhus (tidligere kaldet Clasonsborg). Desværre har ejerne af området sat projektet i bero indtil videre af uvisse årsager.

Den 30. april afholdt vi et medlemsarrangement ved ”Hesteskoen”, hvor naturvejleder Edvard Kristensen fortalte om laksens biologi og viste eksempler på standpladser. Svend Laursen fortalte om skånsom håndtering af fisk og genudsætning, hvortil han brugte en noget speciel fiske-attrap. Der var en god tilslutning til arrangementet, som også gårdmanden fulgte interesseret med i.

Bjarne Kjær og Jens Mortensen har stået for vores arbejdshold, og der er virkelig sket nogle synlige resultater i løbet af året. I foråret fik vi ryddet nogle pæne stykker ved Sdr. Felding og ved Karstoft Å. Da det så blev efterår og laksefiskeriet sluttede rykkede to arbejdshold ud til Omme Å, hvor der blev ryddet så meget opvækst langs åen, at vi bagefter fik megen ros fra skovfogeden ved Skov- og Naturstyrelsen. Jeg vil gerne her rette en stor tak til Bjarne og Jens og deres arbejdshold for den enorme indsats, der er til gavn for os alle sammen.

Tidligt på året fik vi vores nye hjemmeside op at stå og uden de store indkøringsvanskeligheder. Det skyldtes ikke mindst vores nye

energiske og lynhurtige webmaster Eva Marie Jensen og godt hjulpet på vej af Niels Korch, der har været dybt involveret i den vanskelige overgang fra gammel til ny hjemmeside. Stor tak til jer begge to!!! Hjemmesiden har haft utallige besøg – ikke mindst i foråret, inden fiskesæsonen for alvor gik i gang. Den er et ganske uundværligt aktiv for vores forening, så derfor ser vi gerne så mange indlæg som muligt fra jer medlemmer.

Et andet og stort aktiv for foreningen er vores medlemsblad ”Å- folk”, der som bekendt udkommer én gang om året, nemlig i februar måned. Det er lykkedes at forbedre layoutet ved hjælp af flere farvelagte sider og havde det ikke været for vores hårdtarbejdende og knusende dygtige redaktør, Mikael Rønsholdt, så er det ikke sikkert, vi havde haft så flot og læseværdigt et blad. Tak for det, Mikael!!!

Karup Å

Ved Karup Å har foreningen deltaget i bestandsanalyser i de mindre bække og tilløb til åen. Her efter fiskesæsonen sluttede, har vi så også hjulpet til ved elfiskeriet, hvor der blev opfisket lidt færre fisk, end man havde påregnet. Årsagen kendes ikke, men Karup Å Sammenslutningen har dog stor fokus på vedligeholdelse af gydebankerne i åsystemet. Men sådan er det med fiskeriet, der er både gode og dårlige år. Desværre har sammenslutningen lidt vigende indtægter, så indtægterne fra den årlige ”Karup Å Konkurrence” faldt på et tørt sted. Også her deltog vores forening med lidt medhjælp. Jeg vil gerne her takke Carsten Fomsgaard, Mikael Rønsholdt, Jens Mortensen og Tonni Kjær Jensen for deres hjælp ved de forskellige arrangementer.

Det er dejligt at se den opbakning bestyrelsen fik, da vi startede fiskesæsonen ved Høgild Møllegård den 1. marts og sluttede sæsonen af samme sted søndag den 30. oktober. En stor del af æren herfor har vores mesterkok, Jens Mortensen. Tak for indsatsen, Jens!!!

Skjern Å systemet

I det meget lange vandløb Omme Å har vi desværre mistet et mindre stykke vand ved Farre. Nu er der ikke så mange, der fisker på dette stykke, der jo ligger noget nærmere Vejle end Skjern. Men lodsejeren har lovet, at vi har førsteretten, hvis de nuværende lejere ikke ønsker at fiske der mere. Jeg tror vi skal være meget opmærksomme på de øverste og mindre vandløb i Skjern Å systemet, for i takt med at de forskellige spærringer fjernes og gydepladser etableres, så er det kun et spørgsmål om tid, inden vi ser de store fisk deroppe.

Til gengæld har vi fået fornyet fiskelejekontrakterne ved Vorgod Å og med Albæk – Lundenæs Lodsejer-forening, som udlejer cirka 2 kilometer vand omkring Albæk Bro og cirka det samme antal meter på det nederste stykke af Omme Å.

Det blev endnu et rekordår for laksefiskeriet i Skjern Å med 1.264 stangfangede laks, hvoraf de 344 blev hjemtaget. Til gengæld så det sløjt ud med havørreder, hvor der kun blev fanget 264 og hjemtaget 120 stykker. Jeg mener derfor, at vi bør skåne havørrederne i Skjern

Å mest muligt. Skarven har ikke været helt så stor en plage som forrige vinter, og der er blevet nedlagt i alt 26 fugle. Skjern Å Sammenslutningen har søgt en reguleringstilladelse for den kommende vinter, og den er blevet tildelt.

Laksekontingentet er faktisk blevet godt modtaget af lystfiskerne, og kun meget få har været utilfredse med, at de på den måde skulle bidrage ekstra til udsætningerne, som i øvrigt støttes af kommunerne de næste 3 år. Midlerne bruges til mærkningsforsøg og udsætning af laks i denne periode. Her i efteråret foretog DTU Aqua en såkaldt bestandsestimering, og ud fra den fastsættes kvoterne for 2012.

Der er altid en mættet stemning blandt os lystfiskere, når laksesæsonen åbner den 1. april , og det var også med stor spænding, at vi i år afholdt vores traditionelle sæsonstart ved ”Laksehytten” på Sdr. Felding Camping. Men akkurat som sidste år, blev der stort set kun fanget nedfaldsfisk i de første fjorten dage, hvorefter de rigtige flotte blanklaks så begyndte at vise sig i åen. Derfor vil jeg igen opfordre til, at man virkelig gør, hvad der er muligt for på den mest skånsomme måde at genudsætte de fisk, som ikke skal hjemtages. Alternativet i fremtiden vil blive flere restriktioner for brug af agn og kroge.

Fremtiden

Klimaændringerne er efterhånden så tydelige, at enhver kan mærke konsekvenserne, for eksempel i form at de ekstreme vejrsituationer vi har haft i de senere år. Danmarks Sportsfiskerforbund har her gjort opmærksom på, at de mindre vandløb er ekstra udsatte på grund af den til tider meget voldsomme nedbør. Man kan delvis afhjælpe generne fra de store oversvømmelser ved at lade dem ske i de øverste dele af vandløbssystemerne, og på den måde skåne de større byer, der som regel ligger ved de nederste dele af åerne. Her må man sige, at Danmarks Sportsfiskerforbund er et godt talerør og en relevant paraply-organisation for os lystfiskere, hvad angår miljø og ophjælpning af fiskebestandene.

Derfor har bestyrelsen holdt en god kontakt til forbundet i løbet af året og herunder blandt andet deltaget i det store Sportsfiskerseminar, der foregik i november måned. På den måde mener vi i bestyrelsen, at LF26 på en god og konstruktiv måde kan medvirke til en positiv udvikling i Sportsfiskerforbundet.

Hvad angår laksefiskeriet bliver vi som forening nødt til at være på forkant med udviklingen. Fiskepresset er stærkt stigende, og det samme er fiskelejen – det er som bekendt et spørgsmål om udbud og efterspørgsel. Derfor har bestyrelsen besluttet at hæve kontingentet for 2012 med 100 kroner for seniorer og forholdsmæssigt det samme for familiemedlemskaber og juniorer. Med den stigning håber vi så, at foreningens økonomi kan holde til de stigninger i fiskelejen som allerede er på vej, og så vi alle igen kan koncentrere os om vores dejlige hobby til næste år.

Finn Dahl ++

Klik for Pdf : beretning2012