Det bør du vide, inden sæsonstart

Jævnligt kommer nye regler og anbefalinger til, som vi åfolk skal tage højde for og efterleve. Dette år er ingen undtagelse. Et par af de vigtigste ændringer, som du bør kende inden laksesæsonen starter, kan du læse om her:

Nye tidskvoter

I år skal man bemærke, at kvoten for storlaks ved Skjern Å, der sidste år var delt i to tidskvoter, yderligere er blevet delt, så kvoten i år er delt i tre tidsperioder:

Første tidskvote starter 16/4 og slutter, når der er hjemtaget 67 storlaks. Anden tidskvote starter 16/6 og slutter, når der yderligere er hjemtaget 66 storlaks. Tredje tidskvote starter 16/8 og slutter når der yderligere er hjemtaget 66 storlaks.

Særkvoten på 21 laks træder i kraft efter slutningen af første tidskvote: 7 laks i Skjern Å opstrøms Tarp Bro, 7 laks i Vorgod Å opstrøms jernbanen og 7 laks i Omme Å opstrøms Vester Ringvej.

B-kvoten i den ”øvrige del af Skjern Å vandsystem” er stadig på 5 laks. Disse laks er ikke opdelt i størrelses grupper.

Ved Storåen er kvoten for storlaks i år blevet delt i to tidskvoter. Første tidskvote starter 16/4, anden tidskvote starter 16/6. Lystfiskerforeningen for 1926´s kvote er uændret og i alt 27 laks ved Bur.

Nej til usportslig elektronik

Ved Skjern Å har Skjern Å Sammenslutningen vedtaget, at det er ikke tilladt at anvende elektroniske hjælpemidler som fishfinder, ekkolod, undervandskamera, undervandsdrone eller lignende. Denne regel har Lystfiskerforeningen af 1926 besluttet også gælder alle vande under Lystfiskerforeningen af 1926.

Skån havørrederne

Lystfiskerforeningen af 1926 anbefaler sine medlemmer at skåne havørrederne i Storå-systemet. Det sker ud fra en betragtning om, at bestanden er gået tilbage.

Løft ikke catch and release laks ud af vandet

Da laksen er totalfredet, og vi fisker på en dispensation til hjemtagelse af et bæredygtig antal laks, skal fisken selvfølgelig skånes og sikres størst mulig chance for overlevelse ved catch and release fiskeri. Fiskeristyrelsen har derfor fra i år bestemt, og indføjet i dispensationen, at:

 ”Håndtering af laks der skal genudsættes skal foregå så skånsomt for fisken som muligt. På den baggrund skal håndtering af laks der genudsættes, og som ønskes fotograferet, foregå således, at laksen altid er i kontakt med vandet”.

Skælprøver fra store laks

Kravet om skælprøver fra storlaks fanget i Skjern Å, er ændret fra 100 cm. til at det nu kun gælder laks over 110 cm.

Indberetning nu kun en gang og ét sted

Da Sammenslutningen ved Skjern Å i år er blevet tilsluttet Fangstjournalen, der koordinerer fangsterne mellem foreninger, lystfiskere og sammenslutninger, skal medlemmer af Lystfiskerforeningen af 1926 nu kun indberette fangsten ét sted og en gang.

Alle fangster af laks og havørred, både hjemtagne og genudsatte fisk, skal lindberettes til Fangstjournalen via https://www.lf26.dk/indberet-fangst/  samme dag fisken er fanget.

Det er vigtigt, at fangster fra foreningens fiskevand ikke også rapporteres via Skjern Å Sammenslutningens hjemmeside, men kun via foreningens egen formular, da foreningen ellers ikke modtager de relevante oplysninger. – Altså kun en gang og kun ét sted, da både Storåen, Skjern Å og Karup Å har implementeret Fangstjournalen.

På de respektive sammenslutningers hjemmesider og foreningens hjemmeside, finder du mere om kvoterne og de samlede regler, som du har pligt til at kende før en fisketur.

Knæk og bræk