Nyt fra Skjern Å

Regel for catch and release fiskeri:

På årets repræsentantskabsmøde i Skjern Å Sammenslutningen er det blevet besluttet, at indføre regler for personlig fangst. Reglerne skal skåne vildlaksene under catch and release fiskeri.
Reglerne betyder, at der fra næste år højst må fanges og genudsættes to laks pr. dag – og højst 15 laks pr. år.

Reglerne afløser tidligere anbefalinger om, maksimalt at fange og genudsætte to laks pr. dag og 10 laks om året.
Catch and release-fiskerne har altså, i forhold til anbefalingerne, fået en ekstra kvote på fem laks årligt. Til gengæld vil det være muligt at sanktionere for ulovligt fiskeri – hvilket anbefalingerne ikke gav samme mulighed for.

Nye krogregler:

Det har vist sig, at store kroge skader fiskene mere end mindre kroge. For at skåne laksen under catch and release fiskeriet, har Skjern Å Sammenslutningen vedtaget en ny regel, der træder i kraft næste år. Reglen betyder, at det kun vil være tilladt at fiske med trekroge i størrelse 8 eller mindre med et kroggab på maksimalt 7 millimeter. Dobbeltkroge i størrelse 10 eller mindre med et kroggab på maksimalt 7 millimeter – samt enkeltkroge i størrelse 2 eller mindre med et kroggab på maksimalt 10 millimeter eller mindre. (Alle uden modhage).

Mange ulovligheder:

De mange laks i Skjern Å har budt på mange nye åfiskere, men desværre også mange ulovligheder. Der er blevet hjemtaget laks ulovligt, der er blevet fisket med modhager på krogene, og der er blevet fisket opstrøms.
I alt er der i 2018 udelukket 11 personer. Ti af personsagerne er fulgt op af bøder fra Fiskeristyrelsen. Det er utilfredsstillende at så mange ikke overholder reglerne, udtaler Bo Nielsen fra kontroludvalget. – Der arbejdes derfor på, at man kan miste retten til alt fiskeri i periode, hvis man modtager en bøde fra Fiskeristyrelsen.

Fiskeri ved høje vandtemperaturer forbydes:

Sommeren bød tørke og varme, der ikke tidligere er set i Danmark. Nogen foreninger lukkede fiskevandet ned i en periode for at skåne fiskene – mens andre forsatte fiskeriet.
På repræsentantskabsmødet blev Skjern Å Sammenslutningen bemyndiget til, at foretage en samlet lukning alt fiskevand i Skjern Å, når vandtemperaturen overstiger 18 grader. Samtidig arbejder Danmarks Tekniske Universitet på retningslinier for alle danske vandløb.

Laksetegnet stiger i pris:

Laksetegnet vil næste år stige i pris fra 100 til 150 kr. Pengene er øremærket vandløbsrestaurering, ekstra udsætninger, mærkning af fisk og skarvregulering. Lystfiskerne ved åen bakker op om en samlet, stærk vandløbspleje. Vandplejeudvalget forventer at etablere en række vandløbsprojekter og gydebanker blandt andet i Karstoft Å, hvor fiskene snart vil få adgang til 85 kilometer nyt gydevand. Men også Brande Å, Tranholm Bæk, Rødding Å og Sønder Bæk er i fokus.

Laksens Hus giver underskud:

Turistprojektet, Laksens Hus, der har Danmarks Center for Vildlaks som tovholder, har haft 3300 besøgende, men projektet løber ikke rundt og kommer ud af 2018 med et stort underskud. Det er uvist om Ringkøbing Skjern Kommune vil sikre driften af projektet.

Skjern Å Sammemslutningens bestyrelse udvidet:

For at styrke bestyrelsen i Skjern Å Sammenslutningen blev bestyrelsen på repræsentantskabsmødet udvidet, så den nu indeholder otte lystfiskerrepræsentanter og fire lodsejerrepræsentanter. Lystfiskerrepræsentanterne har en stemme hver – lodsejerrepræsentanterne to.
Den nyvalgte bestyrelse består af lodsejerne Ole Knudsen, Ib Karstensen, Finn Hansen og Verner Thomsen. Lystfiskerne repræsenteres af Jan Møller Jensen, Søren Larsen, Aage Martinsen, Bo Nielsen, Torben Thinggaard, Per K. Pedersen, Jesper Ottosen, og Svend Erik Øgendahl.