Projekter til gavn for havørreden i Skjern Å

Af: Søren Larsen

I maj 2014 afholdt Lystfiskerforeningen af 1926 en auktion til fordel for havørreden i Skjern Å-systemet. Auktionen foregik på laksefestivalen i Skarrild og gav mere end 17.000 kr. Pengene blev overdraget til Danmarks Center for Vildlaks, som skulle gennemføre et projekt til fordel for ørrederne.

Ørredenes problemer i Skjern Å-systemet mange, og en løsningerne skal søges over længere tid, og samarbejde med mange aktører. En væsentlig forudsætning for en sund bestand er dog, at der er gode gyde og opvækstområder til rådighed. Det blev derfor besluttet at bruge midlerne til at skabe sådanne i den øvre del af Vorgod Å.

Gennem sommeren blev der afhold møder med myndigheder og lodsejere, og egnede område blev udpeget. I begyndelsen af november blev projekterne gennemført i samarbejde med Skjern Å Sammenslutningens vandplejeudvalg, Spidserne.

soren2

Sønder Bæk

I Sønderbæk blev der etableret fire gydeområder. Fra grusdepoterne, som var placeret nær vejen, blev sten og grus med en minigraver læsset i en motortrillebør. Gruset blev herefter kørt over markerne og langs bækken til de udvalgte steder. Efter aflæsningen blev gruset fordelt med håndkraft. Et andet hold gennemgik hele den øvre strækning og fik fjernet en række mindre spærringer, i form af væltede træer og grene.

soren1

 Grimstrup Bæk

I Grimstrup Bæk, som er et tilløb til den øvre del af Vorgod Å, blev valgt en lidt anden strategi. Lodsejeren var lidt bekymret for at vandet ville stige for meget, og derfor blevet gruset udlagt i bunker, skiftevis i højre og venstre side. Nederst blev der lavet en mere traditionel gydebanke. Resultatet af grusbunkerne blev et mere varieret forløb af bækken, med både gyde og klart forbedrerede opvækstmuligheder.

Afslutningsvis blev der ved begge vandløb ryddet pænt op, og brink og markskader blevet udbedret. Ved besigtigelse i slutningen af januar, blev der konstateret en mindre gydegravning i Grimstrup Bæk, og en stor gydegravning på en af gydebankerne i Sønderbæk. Vi havde naturligvis håbet på lidt større tilgang af gydefisk, men nu er det kommet i gang, og med tiden kommer der helt sikkert mere gang i gydeaktiviteten.

Til foråret bliver der udplantet vandranunkel, mærke og vandstjerne i de to vandløb. Dette skal være med til at forbedre vandkvaliteten, øge fødeproduktionen og sikre gode skjulemuligheder for ørredynglen.

Danmarks Center for Vildlaks og Skjern Å Sammenslutningen takker endnu en gang for initiativet og forventer at forsætte med at forbedre forholdene i de kommende år.