Udnyttelse af foreningens fiskevand

Af: Tonni Kjær Jensen

Kommerciel udnyttelse af foreningens fiskevand

Herning Kommune og Ringkøbing Skjern kommune ønsker at udvikle lokalsamfundene. Det skal blandt andet skal ske med større fokus på lystfiskerturismen. De første skridt er taget i form af etablering af laksens hus og internetportalen, Riverfisher.

En del af konceptet for udvikling af lystfiskerturismen indebærer, at turister skal have mulighed for at købe professionel guidning ved vandløbene. Det betyder en lang række problemstillinger i forhold til ønsker fra lodsejere, omkring parkeringsforhold, crowding effekt, samt ikke mindst medlemmernes interesse.

Lystfiskerforeningen af 1926, besluttede derfor i 2017, at indføre et sæt regler for kommerciel udnyttelse af foreningens fiskevand ved guidning og kursusvirksomhed. Reglerne gælder også i 2018.

Reglerne skal imødekomme ønsker fra vore lodsejere og ikke mindst vore medlemmer. Vi skal sikre, at de personer der guider ved åen har de nødvendige kompetencer, og at guiden kan formidle de regler der gælder for fiskeriets udførelse. Herunder ikke mindst skånsom håndtering og genudsætning.

Samtidig er det vigtigt, at foreningen har styr på, hvor guidning eller kursusvirksomhed foregår, så vi undgår crowding effekt til gene for vore medlemmer – specielt i højsæsonen.

Regler for kommerciel udnyttelse af fiskevand under Lystfiskerforeningen af 1926:

Guidening og kursusvirksomhed – Guidekort:

Kommerciel guidning på fiskevand under Lystfiskerforeningen af 1926’s forudsætter, at guiden er tilknyttet og godkendt af Lystfiskerforeningen af 1926, samt i besiddelse af et guidekort der udstedes af Lystfiskerforeningen af 1926.
Guidekortet vil være pålagt et årligt gebyr på 1275 kr.
Guidekortet udstedes af bestyrelsen for Lystfiskerforeningen af 1926, til troværdige personer, der har det nødvendige kendskab til statslige fiskeregler, lokale foreningsregler på foreningens strækninger, samt til Skjern Å Sammenslutningens regler og DTU´s anbefalinger, på følgende betingelser:
Tilknytningsbetingelse for kommercielle guider
Kommercielle guider skal enten være medlem af Lystfiskerforeningen af 1926, eller hvis dette ikke er tilfældet, foruden guidekortgebyret, betale et årligt tilknytningsgebyr, der svarer til et medlemskab, i øjeblikket 1275 kr.
Bemærk, kun medlemskab opnået efter foreningens betingelser omkring venteliste m.m, eller køb af dagkort giver guiden ret til fiskeri på foreningens fiskevand.
Hvor kan guidning finde sted?:
Guidning kan kun finde sted, på strækninger, hvor foreningen sælger dagkort til deltagerne – eller på medlemsstykker, under forudsætning af at deltagerne er medlem af foreningen. (Gæstefiskekort fra Skarrildhus må kun anvendes af hotellets gæster).
Tilladelse til kommerciel guidning, fiskekurser m.m:
Bestyrelsen skal før hver guidning eller kursus orienteres om tid, sted samt antal deltagere. Bestyrelsen skal give den endelige tilladelse til arrangementet.
Tilladelse til guidning og kursusvirksomhed gives i tæt samarbejde med lodsejere og eventuelle andre samarbejdspartnere.
Der vil blive taget lokale hensyn i forhold til fiskepresset ved åen, (crowding effekt).
Der vil blive taget hensyn til særlige behov for beskyttelse af vildlaksen og naturen i bestemte områder, lodsejerønsker, adgangsforhold og jagtperioder
Gebyr for guidning og arrangementer:
Det enkelte guide- eller kursus-arrangement vil være pålagt et gebyr på 100 kr pr. deltager.
Lystfiskerforeningen af 1926 er en nonprofitorganisation, hvorfor guide- og deltagergebyr fra kommerciel virksomhed ubeskåret vil blive anvendt til vandpleje.
Ansøgning om tilknytning til foreningen og udstedelse af guidekort:
Ansøgning om tilknytning til forening og udstedelse af guidekort skal fremsendes foreningens formand, Tonni Kjær Jensen på mail: t.kjaer.jensen@gmail.com

Brud på reglerne kan føre til inddragelse af guidekort og eksklusions af foreningen.
Betaling af gebyr for guidekortet kan ske til konto i Danske Bank: 9570-11873553 eller via mobilepay nr: 71 70 45 04
Guidekort fremsendes efter godkendelse og når indbetaling af gebyret har fundet sted.