Generalforsamlingen afskaffede benyttelsesrapporten

Søndag eftermiddag var medlemmer af Lystfiskerforeningen af 1926 samlet til generalforsamling og en hyggelig eftermiddag med kaffe og foreningssnak i Trevad Ørredpark i Vridsted.
Formanden aflagde beretning og kassereren fremlagde regnskabet, det blev godkendt med applaus. Det går godt for foreningen, der har en stabil medlemsskare og en stabil økonomi.
Et forslag om nedlæggelse af benyttelsesraporten blev enstemming vedtaget.
Der blev spurgt ind til rydning ved Råsted Lilleå. Foreningen har ikke mulighed for at holde alt ryddet – og nogen steder må vi ikke – eller kun i begrænset omfang rydde langs åen, grundet naturfredning og myndigheder.
Der blev også spurgt ind til muligheden for at købe gæstekort. Det vil blive taget op på et bestyrelsesmøde.
Bestyrelsessuppleant Carsten Keis Fomsgaars forlod bestyrelsen efter mange års godt arbejde. Han forsætter dog som tovholder ved Storåen og i foreningens vandplejeudvalg, som vandplejemand ved Storåen. Som afløser for Carsten Keis Fomsgaard blev valgt Flemming Rose, der har rod i det Nordjyske, hvor foreningen efterhånden også har en del fiskevand.
Som bestyrelsesmedlemmer blev Jesper Ottosen og Nils Svalebøg, der var på valg, genvalgt. Finn Høj Dahl blev genvalgt som revisor og Carsten Keis Formgaard blev valgt til revisorsuppleant.
Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen således: formand, Nils Svalebøg, næstformand, Svend Laursen, kasserere Michael Pedersen, vandpleje, naturpleje og aktiviteter, Verner Mortensen, frivillige og naturskole, Erik Jønsson, juniorarbejde, Jesper Ottosen, tovholder Råsted Lilleå og Karup Å, Per Fredskild, nordjylland, Flemming Rose.