Nyt fra generalforsamlingen

13 ODE DHL2generalforsamling 201716

Godt 30 medlemmer af Lystfiskerforeningen af 1926 var søndag samlet til generalforsamling i Troldhede Kultur- og Idrætscenter.

Generalforsamlingen startede med en årsberetningen aflagt af formanden for Lystfiskerforeningen af 1926, Tonni Kjær Jensen.

Tonni Kjær Jensen, kunne berette om endnu et godt år med innovation og fremgang i foreningen. Om en vellykket Skjern Å Lystfiskerfestival og en hyggelig fejring af foreningens 90 års jubilæum. – Om arrangementer – om vandpleje og anlægning af nye gydepladser til stallingen i Råsted Lilleå – og om planer om etablering af gydebanker i Holtum Å i 2017. – Men, også om spændende og nyt fiskevand i Karup Å.

Efter årsberetningen blev der spurgt ind til rydningen ved fiskevandet, som Jens Mortensen mente var mangelfuld og kritisabel. Formanden for foreningens naturpleje, Verner Mortensen, svarrede, at foreningen vil forsøge med bedre rydning i 2017 og evt. finde nogle frivillige, der kan påtage sig opgaven.

Frank Jensen roste opsætningen af de nye skilte i Albæk – Lundenæs området. Nu kan lystfiskere og andre folk omsider se, at Lystfiskerforeningen af 1926 har fiskeretten i området.

Bjarne Kjær Jensen spurgte ind til, hvornår en årgammel bestyrelsesbeslutning om at indlægge el i foreningens hytte på Sdr. Felding Camping, blev før ud i livet? Et andet medlem foreslog, at der evt. kunne installeres et solpanel til el. Bestyrelsen har taget kritikken til efterretning og lover, at der inden sæsonen 2017 vil være lagt el ind i hytten.

Der blev desuden spurgt ind til ventelisten og benyttelsen af fiskevandet. Mikael Rønsholdt skriver om benyttelsen af fiskevandet i næste nummer af Åfolk, der udkommer sidst i februar.

Kasserer Ole Damgård fremlagde et regnskab med et fint overskud. De sidste fem år har foreningen formået at konsolidere sig, så den nu er godt rustet til dårlige tider. Medlemstallet er stabilt. Der er god søgning til foreningen, der har en solid venteliste. Den gode økonomi betyder blandt andet, at foreningen kan tilgodese medlemmerne med nye tiltag og nyt fiskevand. – Økonomien for 2017 ser ganske fin ud.

Bestyrelsesmedlemmerne, Tonni Kjær Jensen, Svend Lauersen og Verner Mortensen, samt revisor Mikael Rønsholt blev alle genvalgt med applaus.

Under punktet eventuelt blev der spurgt ind til, hvad Sammenslutningen ved Skjern Å bruger midlerne fra laksekontingentet til, og om laksekontingentet skal forsættet? Svend Lauersen kunne oplyse, at det cirka drejer sig om 350 000 kr, og at hver laks, der udsættes i Skjern Å koster 9 kr stk.

Frank Jensen mente, at man i højere grad kunne bruge gruspuljen, fisketegnsmidlerne til vandløbsprojekter. Carsten Keis Fomsgaard forklarede, hvordan fordelingen af et projekt som Råsted Lilleå projektet, var sat sammen af forskellige bidragsydere.

Bjarne Kjær påpegede, at mange gydepladser forsvandt, på grund af manglende vedligeholdelse. Carsten Keis Fomsgaard mente, at uanset hvad, så vil alle nyanlagte gydepladser ikke komme til at fungere.

Emnet skarv blev ivrigt drøftet. Der var stor enighed blandt deltagerne om, at skarven skal væk fra fiskevandet og fra udløbet af Skjern Å og Fjorden. Ingen kan være tjent med, at fuglen æder 75% af smoltene inden de når Hvide Sande.

Der blev rejst en kritik af den skarvforvaltning, der pågår ved Skjern Å, hvor biologen, Thomas Moesgaard, er ansat til at bekæmpe skarvene. Kritikken gik i høj grad på at kommunikationen og oplysning om resultaternr og projektet er manglende eller meget lille.

Svend Lauersen fortalte om den helt paradoksale beslutning, at skarven det næste stykke tid skal have fred i Vorgod Å, så forskerne siden har et grundlag for sammenligning af resultater.

Signalkrebsen er nu også ved at være en trussel for fiskene i vore åer. Carsten Keis Fomsgaard fortalte, at der på tre dage var taget over 1000 signalkrebs i en ruse i Karup Å. Ole Damgaards kunne supplere med at fortælle, at krebsene nu også er i Skjern Å systemet i Rind Å og i Fjederholt Å.

Carsten Keis Fomsgaard orienterede om, at udsætning af havørreder i Karup Å systemet nu helt stopper.  Det har ikke været muligt for dambrugsejeren, at opnå den pris han gerne ville have for fiskene. Samtidig anbefaler lodsejerne ved Karup Å et stop for udsætninger. De vil ikke have lystfiskerne ned over gydepladserne under elfiskeriet, da de mener gydepladserne og den naturlige gydning skades.

Det blev drøftet, om det var en mulighed, at klække ørrederne i Lasses berømte rugekasser? Carsten Keis Fomsgaard oplyste, at det måske var en mulighed og ide, at klække ørreder på nyanlagte gydepladser, for derved at præge dem, til at vende tilbage til samme gydeplads senere i livet (homeing).

Foreningens hædersbevisning, Den Gyldne Fisker, der gives til et medlem, der i årets løb har ydet er særlig indsats, blev i år tildelt webmaster, Eva Maria Jensen. Eva Maria Jensen, der er gift med foreningens formand, er altid klar til at yde en indsats i foreningen, hver gang der kaldes.

Næstformand, Svend Lauersen, holdt i år en lille tale for formanden og takkede ham for seks års godt bestyrelsesarbejde og formandskab. Bestyrelsen havde i dagens anledning fremskaffet tre små erkendtligheder til formanden, hvis store forbillede er 1600´tals lystfiskerlegenden, Izaak Walton. Tonni Kjær Jensen modtog en miniaturekopi af Izaak Waltons hus, en antikvarisk levnedsbeskrivelse af Izaak Walton, samt en ramme til opbevaring af laksefluer.

De fremmødte medlemmer på generalforsamlingen blev heller ikke snydt. Til dem var der hver en rose og et lystfiskermærke. Samtidig blev der trukket lod om de sidste speciel øl fra Skjern Å Lystfiskerfestival.

13 ODE DHL2generalforsamling 201722