Støtte til havørreden i Skjern Å

Af: Søren Larsen, Danmarks Center for Vildlaks

På Skjern Å Lystfiskerfestival den 24-25 maj, blev der afholdt auktion til fordel for havørredbestanden i Skjern Å-systemet.

Resultatet blev på mere end 17.000 kr Pengene blev doneret til Danmarks Center for Vildlaks (DCV) – øremærket til at forbedre forholdene for havørrederne.

DCV har valgt at bruge pengene til at projektere og etablere en række gydeområder i den øvre del af Vorgod Å, samt i et tilløb til samme å.

Uanset bestandens størrelse, er det af største vigtighed, at der er egnede gyde- og opvækstområder til rådighed for ørrederne. Projekterne ventes at være gennemført inden gydesæsonen, og laves i samarbejde med frivillige lystfiskere, blandt andet fra Lystfiskerforeningen af 1926.

Havørredbestanden i Skjern Å-systemet har gennem en længere årrække haft det ganske svært. Mens laksebestanden er vokset støt, har der kun været ringe udvikling i antallet af havørreder. Og antallet af havørreder står på ingen måde i forhold til systemets størrelse. Som Danmarks største vandsystem, med mere end 2000 km. vandløb, burde der være basis for en bestand med adskillige tusinde individer og tilsvarende fangster.

Ikke-navngivet1

Årsagerne til det lave antal ørreder skyldes formegentligt flere ting. Tidligere har et meget stort antal spærringer og manglende gydepladser været en væsentlig årsag til den svage bestand. Dette har været forsøgt kompenseret med betydelige udsætninger, dog uden at det har kunnet rette op bestandsstørrelsen. I dag er langt de fleste spærringer saneret, og der er genskabt rigtig mange gydeområder. Det er vigtige tiltag, men har endnu ikke haft den ønskede effekt.

En del af forklaringen skal søges i den store skarvbestand som dagligt fouragerer i såvel Skjern Å som Ringkøbing Fjord. Undersøgelser af skarvens predation af laks og stalling viser, at den er i stand til at spise så mange fisk, at det har alvorlige konsekvenser for disse bestande. Det er derfor nærliggende at antage, at dette også gælder for ørredbestanden.

I modsætning til laksen, har havørreden en stor del af sin opvækstperiode i Ringkøbing Fjord. Her er der gennem en årrække foregået et betydeligt helt- og skrubbe-fiskeri. Det er Skjern Å Sammenslutningen opfattelse, at en del af ørrederne ender i de garn, som anvendes til dette fiskeri. Undersøgelser gennemført af DTU i 2013 bekræfter, at ganske mange havørreder ender som bifangst i helt-garnene. For at få et endnu bedre overblik over denne situation, har DTU ønsket at gennemføre yderligere undersøgelser af helt og skrubbefiskeriet i 2014 og 2015. Først når de er afsluttet, har vi det fulde overblik, og kan begynde at arbejde for en bedre beskyttelse af havørreden på opvækstpladserne i Ringkøbing Fjord.

Det således ikke helt nemt, at få en stor havørredbestand, fra den ene dag til den anden. Det vi kan gøre her og nu er, at gøre forholdene i åen så gode som muligt. I løbet af nogle år, får vi forhåbentlig løst nogen af de andre problemer, og så ser vi givetvis en markant stigning i antallet af ørreder i Skjern Å-systemet.

Danmarks Center for Vildlaks takker for støtten, og håber at bidrage positivt til en gunstig bestandsudvikling for Skjern Å-havørreden.

Danmarks Center for Vildlaks

Søren Larsen