Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i Lystfiskerforeningen af 1926

Generalforsamlingen skulle have været holdt i januar, men har været udskudt grundet corona-situationen. Det ser nu lysere ud, og med forbehold for at situationen skulle ændre sig, indkalder bestyrelsen for Lystfiskerforeningen af 1926 til generalforsamling.

Den 13/06 – 2021 klokken 13
Troldhede Kultur- og Idrætscenter, Idrætsalle 1, 6920 Videbæk

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger, til godkendelse, beretning for året 2020
3. Kassereren aflægger, til godkendelse, regnskab for 2020
4. Kassereren fremlægger, til godkendelse, budgetforslaget for 2021
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
8. Valg af regnskabskyndig revisor
9. Fastsættelse af tid og sted for næste generalforsamling
10. Eventuelt

Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

På valg er:

• Svend Laursen, bestyrelsesmedlem
• Verner Mortensen, bestyrelsesmedlem
• Per Fredskild, bestyrelsesmedlem
• Erik Jönsson, bestyrelsessuppleant
• Revisor, Finn Høj Dahl

Kasserere Ole Damgård ønsker at forlade bestyrelsen, der skal derfor findes et nyt medlem til posten. Bestyrelsen stiller med et forslag.

Grundet mange arbejdsområder ønsker bestyrelsen at udvide bestyrelsen, i første omgang med et bestyrelsesmedlem. Der stilles derfor forslag til en vedtægtsændring, der muliggør dette. Bestyrelsen stiller med et forslag til en kandidat.

Bestyrelsen stiller også forslag til en vedtægtsændring, der muliggør afholdelse af en virtuel generalforsamling i tilfælde af en nødsituation som for eksempel en pandemi.

Bestyrelsen stiller forslag til følgende vedtægtsændringer:

§1 stk 3 ændres til:
Foreningen er medlem af: Danmarks Sportsfiskerforbund, Skjern Å Sammenslutningen, Karup Å Sammenslutningen og Sammenslutningen ved Storåen.

§6 stk. 1 ændres til:
Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formand, næstformand, kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Foreningen tegnes af formanden og kassereren eller formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer.

§ 6 stk 2 ændres til:
Generalforsamlingen vælger medlemmer til bestyrelsen for en 2-årig periode. Dette således der vælges 3 nye medlemmer hvert år..

§ 6 stk 4 ændres til:
Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter til bestyrelsen og 2 regnskabskyndige revisorer, alle for en 2-årig periode. 1 suppleant og 1 revisor er på valg hvert år.
Suppleanterne indgår i bestyrelsesarbejdet, men har ikke stemmeret, hvis bestyrelsen er fuldtallig.

§ 7 stk 3 tilføjes
Bestyrelsen kan træffe afgørelse om, at generalforsamlingen kan afvikles digitalt over internettet, ligesom bestyrelsesmøder og andre møder kan afvikles på samme måde. Bestyrelsen kan også træffe beslutning om udsættelse af generalforsamlingen i tilfælde af uforudsete hændelser eller af hensyntagen til medlemmernes ve og vel.

Vel mødt på generalforsamlingen
Bestyrelsen for Lystfiskerforeningen af 1926